Съответствие с GDPR

(GDPR Compliance)


Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е една от най-важните промени в регулирането на неприкосновеността на личните данни през последните 20 години.

Директивата ще важи за: Всички компании, които съхраняват или обработват лични данни в ЕС и/или оперират на територията на ЕС.

Компании, които не са се погрижили за киберсигурността си, ще търпят санкции в размер на 4% от приходите на компанията или до 20 млн. евро

Сигурни ли сте, че сте подготвени за въвеждането на GDPR?

TAD GROUP предлага три отделни категории, свързани с GDPR. Те се състоят от следното:

GAP анализ

Анализът включва:

 • Проверка на място на процесите по обработка на лични данни - събиране, съхраняване и унищожаване
 • Преглед на правила и политики за защита на лични данни, които се използват в компарията и дали съответстват на изискванията на GDPR
 • Изготвяне на Доклад с препоръки за привеждане в съответствие с изискванията на нормативната уредба

Услугата е подходяща за компании, които разполагат със собствен екип, внедряващ изискванията за съответствие с GDPR. Експертите от TAD GROUP ще ви осигурят информираност и сигурност за пълнотата на вашите правила и процедури.

GDPR съответствие

Привеждане в цялостно съответствие с GDPR включва:

 • Изготвяне на GAP анализ - извършване на проверка на място в дружеството на обработка на личните данни, текущите правила за обработка и управление на личните данните, които се използват.
 • Проверка на текущите правила и политики на предприятието дали отговарят на изискванията на GDPR,
 • Изготвяне на правила и набори от процедури за вътрешно ползване (политики за поверителност, защита, събиране, управление на информация и други)
 • Обучение на служителите
 • Подготовка на регистри за обработка на лични данни
 • Анализ за необходимостта от длъжностно лице по защита на лични данни.

Услугата е подходяща за фирми, които имат нужда от цялостно решение за GDPR

DPO под наем

Длъжностно лице по защита на лични данни (DPO под наем). Отговорностите на длъжностното лице по защита на лични данни обхващат:

 • Цялостен контрол, свързан с изпълнението на политиките и съответствието им с изискванията на GDPR
 • Изготвя препоръки и консултации при внедряване на нови продукти, засягащи субекти на лични данни
 • Консултира служителите на предприятието при възникнали въпроси, свързани с обработването на лични данни
 • Пряко лице за контакт с Комисия по защита на личните данни
 • Докладва на Регулагорния орган за възникнали инциденти в рамките на 48 часа
 • Извършва обучения на служители относно прилагането на нормативната уредба

Услугата е подходяща за компании, които са задължени да имат Длъжностно лице по защита на лични данни.

TAD GROUP предоставя услугите си самостоятелно или в комбинация след запознаване с нуждите на компанията. В специално изготвена оферта за дружеството могат да се предложат и различни индивидуални решения, съобразени с изискванията на бизнес Ви.